ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กมป.ป-E.64-27/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077207278
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อซิลิกาเจล
ระยะเวลาขายแบบ
29 กรกฎาคม 2564 ถึง 5 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
6 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5624
สอบถามทางอีเมล์
supattra.kan@pea.co.th
Fax
02-590-5657
วงเงินงบประมาณ
3,402,600.00 บาท
ราคากลาง
3,062,340.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-45740-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.6 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45740-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 707.9 kB]