ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กบญ.ก.1(B)-P-032-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017019702
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรอง เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน 20,000 อัน ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-032-2564
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท อีร่า จำกัด
2. บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
3. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท อีร่า จำกัด เสนอราคา 19,961,492.- บาท
2. บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด เสนอราคา 20,073,200.- บาท
3. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคา 21,763,800.- บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท อีร่า จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
19,961,492.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-24077-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 83.8 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-24077-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 156.1 kB]