ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 พจ.(บห.) 42/2564 ลว.29 เม.ย. 2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047431851
รายละเอียด
ซื้อ TR.,30 KVA,IP ,22-0.48/0.24 KV ,SC รหัส 1050000011 จำนวน 6 เครื่อง
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 406,386 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย สวิทช์เกียร์ ราคา 422,436 บาท
บริษัท สมาร์ท อิเล็คทริค จำกัด ราคา 482,784 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 406,386 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
406,386.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-34040-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 138.1 kB]