ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA (S2) ฉล.(บง.) 060/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127040391
รายละเอียด
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกส่งใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านระบบ INSx ของกฟส.ต.ฉล. ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
2 ธันวาคม 2563 ถึง 9 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
076-521212-3
สอบถามทางอีเมล์
Fax
076-521124
วงเงินงบประมาณ
924,480.00 บาท
ราคากลาง
924,480.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-16987-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-16987-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 81.7 kB]