ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
คพ.จบ.002/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017074223
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งานสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ จำนวน 6 รายการ
เลขที่ คพ.จบ. 002/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
12 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 98,985.70 บาท
2.บจก.เอส.เค.เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย 107,941.60 บาท
3.บจก.เบสท์ เว็นเดอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 107,535 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 98,985.70 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
98,985.70 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21687-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 562.6 kB]