ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ซป.ฉ.1 (จซ) 19/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037435009
รายละเอียด
ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คพพ.2 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี และงบทำการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 19/2564
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน)
บริษัท ลพบุรีคอนกรีต(1992) จำกัด
บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
บริษัท เบสท์ - แพค คอนกรีต จำกัด
บริษัท ไทย เจนเนอรัล คอนกรีต จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน)
บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
บริษัท เบสท์ - แพค คอนกรีต จำกัด
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน) 1 รายการ 4,482,230.00 บาท
บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด 3 รายการ 16,583,651.80 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
21,065,881.80 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-32852-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 121.8 kB]