ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)35738/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107168576
รายละเอียด
รายงานขอซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ๑ รหัสพัสดุ ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ลพบุรีคอนกรีต(1992) จำกัด
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ลพบุรีคอนกรีต(1992) จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
489,204.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11857-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 124.1 kB]