ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1ลป.(บห.)(จปก.)(e-bid)02/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64117148306
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งแผงบานเกล็ด (Louver Sheet) คลังพัสดุลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
25 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา
3 ธันวาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
054-251251-2
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
891,203.00 บาท
ราคากลาง
891,203.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-61317-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 63.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-61317-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 97.6 kB]