ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ D63090691317
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097693621
รายละเอียด
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายใน นิติบุคคลอาคารชุด ทิวทะเล อความารีน
ระยะเวลาขายแบบ
2 ตุลาคม 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
15 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
150,000.00 บาท
ราคากลาง
149,992.60 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง