ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 200/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017316267
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (lnvoice Notification INSx) ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
21 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
1 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
037261399
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,227,825.00 บาท
ราคากลาง
1,227,824.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22560-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 723.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22560-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 152.1 kB]