ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)108D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107237741
รายละเอียด
ซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการ TR.30 KVA 1P 22-0.48/0.24 KV SC
ระยะเวลาขายแบบ
13 พฤศจิกายน 2563 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
25 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0942855405
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
4,609,217.60 บาท
ราคากลาง
4,879,200.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-15071-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 166.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-15071-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 171.0 kB]