ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ S1(B)POLE(I)007/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077279252
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟปี 2562 (เพิ่มเติม)
ระยะเวลาขายแบบ
4 สิงหาคม 2563 ถึง 11 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
13 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
Fax
032-598478
วงเงินงบประมาณ
2,363,095.00 บาท
ราคากลาง
2,365,117.30 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-4330-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 62.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-4330-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 20.5 kB]