ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1พธร.(บห.)ซ.052/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047417868
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนงานที่ 4
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
2.บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
3.บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 499,369 บาท
2.บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด ราคาที่เสนอ 501,134.50 บาท
3.บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด ราคาที่เสนอ 501,134.50 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
499,369.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-33930-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 164.7 kB]