ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64e0500031
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ซื้อคอนกรีต 1/3/5 ตามหมายเลขงาน P-TDD02.4-E-KLSOM.4067,PTDD02.4-E-KLSOM.4070,P-TDD02.4-E-KLSOM.4071 กฟย.กมลาไสย - บ้านโนนไฮ หมู่ที่6 ต.โพนทอง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.บรรพตวัสดุก่อสร้าง 2492
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.บรรพตวัสดุก่อสร้าง 2492
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
4,221.15 บาท
หมายเหตุ
เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตราฐาน กฟภ.
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา