ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.038/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017172176
รายละเอียด
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 58 คัน
ระยะเวลาขายแบบ
13 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
25 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326,10329
สอบถามทางอีเมล์
sinee.cha@pea.co.th
Fax
075-378441
วงเงินงบประมาณ
2,817,524.00 บาท
ราคากลาง
2,575,200.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21439-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 169.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21439-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 69.9 kB]