ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ ปก.มค.007/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117127618
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับลูกค้า/ผู้พิการภายนอก กฟย.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (ปก.มค.007/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
9 พฤศจิกายน 2563 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
16 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
043-750461
สอบถามทางอีเมล์
Fax
043-971303
วงเงินงบประมาณ
855,251.00 บาท
ราคากลาง
854,288.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-14631-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 269.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง