ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-TDDP.2(E)-027/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037508175
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 3-สถานีไฟฟ้าโนนสูง)–บริษัท เซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาขายแบบ
9 เมษายน 2564 ถึง 6 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
7 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-5909068
วงเงินงบประมาณ
19,271,339.69 บาท
ราคากลาง
18,893,594.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
320,100.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-32085-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.6 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-32085-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.6 MB]