ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.3 นม3(สรน)(ปบ.)-2/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017207982
รายละเอียด
จ้างเหมาตัด-รินลอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.นายสุวะริน แรมสูงเนิน
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.นายสุวะริน แรมสูงเนิน เสนอราคา 190,000
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.นายสุวะริน แรมสูงเนิน เสนอราคา 190,000 เสนอราต่ำสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
190,000.00 บาท
หมายเหตุ
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเหมาะสม
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21646-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.0 MB]
ไฟล์สัญญา
PEA-21646-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]