ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3 ลมส.(กส.)-456/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037046894
รายละเอียด
งานจ้างเหมาก่อสร้างงานก่อสร้างรั้วด้านหลังทางทิศใต้ของอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาขายแบบ
2 มีนาคม 2564 ถึง 9 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
10 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
056-912116 ต่อ 15050
สอบถามทางอีเมล์
thanawut.pon@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
629,588.00 บาท
ราคากลาง
629,588.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
321.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-27354-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.0 MB]