ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
9/C 0130/64
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017191951
รายละเอียด
9/C 0130/64 ซื้อสัญญาณไฟวับวาบ 24 โวลท์ ไว้สำรองคลัง ผพจ.
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท เอาเคอาร์ ซัพพอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 224,700.-บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท เอาเคอาร์ ซัพพอร์ต จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 224,700.-บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
224,700.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-21690-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 530.4 kB]