ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เลขที่ จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 12/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63047124319
รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยสูง 2 ชั้น พร้อมศูนย์บริการลูกค้า ประตู-รั้วลวดตาข่าย เสาธง ป้ายชื่อ และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ระยะเวลาขายแบบ
22 เมษายน 2563 ถึง 1 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา
5 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
042931133
สอบถามทางอีเมล์
civil.pea.1@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
4,280,000.00 บาท
ราคากลาง
6,444,900.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
999.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-7304-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 614.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-7304-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 164.4 kB]