ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-TDDP.2(F)-055/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64097135718
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี ลอดถนนบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าโรจนะ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานีไฟฟ้าอยุธยา 3 - แยกป่าโมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
14 กันยายน 2564 ถึง 1 ตุลาคม 2564
วันที่เสนอราคา
4 ตุลาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
25,966,521.08 บาท
ราคากลาง
22,924,886.75 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,298,400.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-51582-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-51582-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 246.6 kB]