ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.3 วนข.(กป.) 1886/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถหมายเลขทะเบียน 54-0740 กทม.
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท มุ่งปั้นดี จำกัด ราคา 2000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท มุ่งปั้นดี จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
2,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา