ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ N2.EB.(จซ.)-20-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057044720
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2564 อุปกรณ์ประกอบสายยึดโยง จำนวน 16 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
21 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
9 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
055320097-98 ต่อ 10327
สอบถามทางอีเมล์
werawat.wat@pea.co.th
Fax
055320196
วงเงินงบประมาณ
7,822,770.00 บาท
ราคากลาง
7,410,174.79 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-36322-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-36322-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 62.8 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เหตุผลที่ยกเลิก
ยกเลิกการประกาศเชิญชวนการประกวดราคาฯ เนื่องจากกำหนดวันส่งมอบพัสดุไม่ถูกต้องบนระบบ e-GP