ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 1101507158
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017357234
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ ระบบ1เฟส และ3เฟส ขนาดไม่เกิน 30Amp) ของ กฟจ.สค.ชั้น 1 และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
20 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
28 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-425741
สอบถามทางอีเมล์
wanpen.imp@pea.co.th
Fax
034-427118
วงเงินงบประมาณ
2,889,000.00 บาท
ราคากลาง
2,889,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22475-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 613.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22475-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 202.5 kB]