ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(มป)-002-2562
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63017571904
รายละเอียด
จัดซื้อหม้อแปลง AVR จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
16 ตุลาคม 2563 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
17 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-5324
สอบถามทางอีเมล์
foreignprocurement@pea.co.th
Fax
0-2591-5401
วงเงินงบประมาณ
276,060,000.00 บาท
ราคากลาง
287,295,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
13,803,000.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-12027-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 64.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-12027-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 74.0 kB]