ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
3001986026
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64127350048
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาตัดต้นไม้แบบเฉพาะคราวไตรมาส 1
วันที่ประกาศผล
27 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
นางสาวทองพาน ชัยดา
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นางสาวทองพาน ชัยดา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นางสาวทองพาน ชัยดา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
378,000.00 บาท
หมายเหตุ
คุณสมบัติครบถ้วน
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-87945-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 172.6 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-87945-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.0 MB]