ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.003/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017176947
รายละเอียด
E031 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 3 รายการ
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ทริปเบิ้ล พี. ซัพพลายส์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ทริปเบิ้ล พี. ซัพพลายส์ จำกัด 496,833.10 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ทริปเบิ้ล พี. ซัพพลายส์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
496,833.10 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21425-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 432.3 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-21425-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 432.3 kB]