ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-025-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63057293552
รายละเอียด
จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์สำหรับ 115 เควี TR-202 จำนวน 6,000 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ
2 กรกฎาคม 2563 ถึง 15 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
16 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-5324
สอบถามทางอีเมล์
Fax
0-2591-5401
วงเงินงบประมาณ
14,380,800.00 บาท
ราคากลาง
14,124,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
719,040.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1118-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 64.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1118-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 90.8 kB]