ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.3กกค.(ยธ)ebid08/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057226267
รายละเอียด
จ้างตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในพื้นที่ ชั้นที่ 1 ที่ กฟส.พังลา จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ
15 มิถุนายน 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
28 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
074262538 ต่อ 10170
สอบถามทางอีเมล์
Paymikar.tho@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
588,500.00 บาท
ราคากลาง
588,457.20 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
300.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-39420-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-39420-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.9 MB]