ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1 ชร.(จซ.)233/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107081911
รายละเอียด
ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ C-63-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.เชียงราย และ กฟฟ.ในสังกัด
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
2.บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส/447,153.00 บาท
2.บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด/467,376.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
447,153.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11496-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 90.9 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-11496-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 197.4 kB]