ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.2 ตง.(คพ.)282/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017151522
รายละเอียด
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 5 รายการ
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 492,820.60 บาท
2.บจก.เอส.เค.เอส. พาวเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 534,358.00 บาท
3.บจก.ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 522,588.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 492,820.60 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
492,820.60 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-20918-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 195.1 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-20918-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 195.1 kB]