ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
จก.6/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65027237851
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท พี.เอส.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2.บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด
3.บริษัท วี ดู คอนสตัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4.บริษัท ยูไนเต็ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
5.บริษัท เจ.ซี.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัณกมล ก่อสร้าง
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ
9.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม (กิจการร่วมค้า) จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ยูไนเต็ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ
3.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม (กิจการร่วมค้า) จำกัด
4.กิจการร่วมค้า JWP
ผู้ได้รับการคัดเลือก
กิจการร่วมค้า JWP
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
23,450,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-78681-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 122.8 kB]