ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3สห.(คพ)1029/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047350768
รายละเอียด
จัดซื้อ หม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ. (รหัสพัสดุ 1-05-000-0011) จำนวน 1 รายการ
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ดี3 เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 494,340.00 บาท 2.บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 494,211.60 บาท 3.บริษัท เอช แมกซ์ ไวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 385,000.00 บาท 4. หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 365,940.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 365,940.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
365,940.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-33476-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 653.0 kB]