ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 208/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64087026239
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลักงบ คฟม.2 ปี 2463 (เพิ่มเติม) ประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
5 สิงหาคม 2564 ถึง 15 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
16 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045242434 9 ต่อ 10326-28
สอบถามทางอีเมล์
jinnapat.mai@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
3,566,310.00 บาท
ราคากลาง
3,778,170.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-46528-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 55.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-46528-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 134.8 kB]