ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047130740
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จํานวน 15 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14/2564) ตาม โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
11 มิถุนายน 2564 ถึง 21 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
22 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0 5324 0126
สอบถามทางอีเมล์
purchasing.n1@pea.co.th
Fax
0 5326 6419
วงเงินงบประมาณ
6,393,849.20 บาท
ราคากลาง
5,921,099.55 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38893-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 240.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38893-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 200.2 kB]