ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กฟภ.จ.สก.(คพ)016/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107178154
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนฯ ปี 63 ครั้งที่ 21 งวดที่ 1 จำนวน 1 รายการ
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย เสนอราคา 495,110.40 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2 บริษัท สตาร์แม็พ จำกัด เสนอราคา 495,966.40 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3 บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคา 496,480 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
495,110.40 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา