ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 กฟส.อ.นฒ.(กป.) 538/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057054343
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการจัดระเบียบสานสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.
ระยะเวลาขายแบบ
7 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
17 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-636107
สอบถามทางอีเมล์
pea_nikompattana@pea.co.th
Fax
038-636243
วงเงินงบประมาณ
681,129.90 บาท
ราคากลาง
681,129.90 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-34748-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 839.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-34748-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 195.4 kB]