ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ3กฟส.อ.ทต.37/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017198139
รายละเอียด
จ้างเหมาเอกชน ตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เดือน มกราคม 2564 พื้นที่อำเภอท่าตูม,อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
นายเสมือน ดอนโบม
นายวิลัย ใจกล้า
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายเสมือน ดอนโบม เสนอราคา F1 จำนวน 119,400 บาท
นายวิลัย ใจกล้า เสนอราคา F2 76,000 บาท
นายวิลัย ใจกล้า เสนอราคา F3 18,190บาท
นายวิลัย ใจกล้า เสนอราคา F9 35,500บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายเสมือน ดอนโบม
นายวิลัย ใจกล้า
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
249,090.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21615-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 139.4 kB]