ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบษ.001/2564 ลว. 14 ม.ค. 2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017107322
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือฮอทสติก 115 kV สำหรับเสาคอนกรีต จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
14 มกราคม 2564 ถึง 21 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
22 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-9 ต่อ 10626
สอบถามทางอีเมล์
narongsak.joo@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,391,000.00 บาท
ราคากลาง
1,355,476.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21422-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 92.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21422-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 160.8 kB]