ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ซป.ฉ.1 (จซ) 17/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037465093
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามโครงการ คพจ.2 แผนที่ 3 เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 17/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
0107537001803 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
0107562000254 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน)
0165562001844 บริษัท ลพบุรีคอนกรีต(1992) จำกัด
0395538000033 บริษัท เบสท์ - แพค คอนกรีต จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
0107537001803 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
0107562000254 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน)
0165562001844 บริษัท ลพบุรีคอนกรีต(1992) จำกัด
0395538000033 บริษัท เบสท์ - แพค คอนกรีต จำกัด
ผู้ได้รับการคัดเลือก
0107537001803 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 2 รายการ 13,174,910.00 บาท
0107562000254 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน) 1 รายการ 1,878,748.80 บาท
0165562001844 บริษัท ลพบุรีคอนกรีต(1992) จำกัด 1 รายการ 2,290,335.00 บาท
0395538000033 บริษัท เบสท์ - แพค คอนกรีต จำกัด 1 รายการ 2,672,057.50 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
20,016,051.30 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-33903-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 142.0 kB]