ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 รย.(บห.)/H0010/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017196207
รายละเอียด
จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 8,000 เมตร สำหรับใช้งานตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 445,120.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
445,120.00 บาท
หมายเหตุ
ดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มาตรา 56 (2) (ข) และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา