ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(มต)-009-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067386791
รายละเอียด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 3 เฟส
ระยะเวลาขายแบบ
14 กันยายน 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564
วันที่เสนอราคา
18 ตุลาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5316
สอบถามทางอีเมล์
Fax
02-590-5307
วงเงินงบประมาณ
123,764,760.00 บาท
ราคากลาง
174,187,440.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
6,188,238.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-51609-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 19.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-51609-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 82.6 kB]