ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.1 อด.(บห) 2674/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67069450129
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุรอง) ตามแผนระยะยาวงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำปี 2567 ตามบันทึกเลขที่ ฉ.1 กบพ.(วพ)667/2567) WBS: I-67-D-UDNXX.HK.AB01 จำนวน 3 รายการ
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัยอินเตอร์เทรด กรุงเทพ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัยอินเตอร์เทรด กรุงเทพ ราคาที่เสนอ 255601.60 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัยอินเตอร์เทรด กรุงเทพ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
255,601.60 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-182830-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 56.7 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-182830-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 207.8 kB]