ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2บปก.(วต)25/2564 ลว. 4 ม.ค. 2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า บริษัท เอเชีย แพคเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
วันที่อนุมัติ
11 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาที่เสนอรวมเป็นเงิน 201,086.17 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
201,086.17 บาท
หมายเหตุ
สามารถเข้าดำเนินงานได้ตามวัน-เวลาที่กำหนด
รับประกันคุณภาพงานระยะเวลา 180 วัน
มีคุณภาพงานตามที่กำหนด
มีผลงานในลักษณะประเภทเดียวกัน
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-20357-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.1 MB]