ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.2 ตง.(บห)3971/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047318040
รายละเอียด
อุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บจก.ฟ้าใส อิเลคทริค ราคาที่เสนอ 400,073.00 บาท
2.บจก.เอส ที ที อิเลคทริค ราคาที่เสนอ 416,016.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บจก.ฟ้าใส อิเลคทริค ราคาที่เสนอ 400,073.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
400,073.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34088-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 917.9 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-34088-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 917.9 kB]