ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-005.2-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117054827
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500 V.
ระยะเวลาขายแบบ
7 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
23 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5315
สอบถามทางอีเมล์
tanwarut.pat@pea.co.th
Fax
02-590-5307
วงเงินงบประมาณ
14,124,000.00 บาท
ราคากลาง
13,841,520.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
706,200.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38038-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 78.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38038-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 110.3 kB]