ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ กผส.(ผอ) 52/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64127316689
รายละเอียด
จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ระยะเวลาขายแบบ
25 มกราคม 2565 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา
14 กุมภาพันธ์ 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905738
สอบถามทางอีเมล์
wasan.kla@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
9,300,000.00 บาท
ราคากลาง
8,245,394.86 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-70592-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-70592-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 155.9 kB]