ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.)001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 627 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ
17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
25 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 10:00
สอบถามทางโทรศัพท์
045361156
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
12,076.02 บาท
ราคากลาง
12,076.02 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง