ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2บนบ.(บป.) จ.eb002/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127235353
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติในการแจ้งเตือนก่อนการงดจ่ายไฟ ประเภทเอกชนรายย่อย ปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
16 ธันวาคม 2563 ถึง 23 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
24 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-445012
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,499,070.00 บาท
ราคากลาง
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-18338-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 67.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-18338-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 113.3 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563